لیست هزینه های خدمات برشکاری آهن آلات از تاریخ 96/05/04 تا اطلاع ثانوی

ردیف

شـــــــــــــــــرح

مبــلغ به ریال

1

دستمزد برش تسمه 6 متری ضخامت 8 و 10 و 12 و 15 هرکیلو

450 ریال

2

دستمزد برش تسمه 6 متری ضخامت 20 به بالا هرکیلو

750 ریال

3

دستمزد برش لقمه ضخامت 8 و10و12 و15 هرکیلو از ورق خام

900 ریال

4

دستمزد برش لقمه ضخامت 20 به بالا از ورق خام

1000 ریال

5

دستمزد برش لچکی ضخامت 8 و10 و12 و15 از ورق خام

1150 ریال

6

دستمزد برش لچکی ضخامت 20 به بالا از ورق خام

1200 ریال

7

دستمزد برش صفحه زیر ستون هر کیلو

1500 ریال

8

دستمزد سوراخ کاری هر عدد

13000ریال

9

دستمزد کله گاوی با کونیک نمودن هر عدد

60000 ریال

10

دستمزد لقمه کردن نبشی نمره 4 و5 و6 هر کیلو

1800 ریال

11

دستمزد لقمه کردن نبشی 8 و 10 و 12 هر کیلو

1200 ریال

12

دستمزد لقمه کردن ناودانی نمره 6 و8 هر کیلو

2000 ریال

13

دستمزد بلت با 10 سانت رزوه هر کیلو

5000 ریال

14

دستمزد زنبوری نمره 16 و18 با جوش کامل هر شاخه

350000 ریال

15

دستمزد زنبوری نمره 20 به بالا با جوش کامل هر شاخه

450000 ریال