تحویل اصل پروانه کسب و دفترچه صنفی قبلی

جواب دارایی

جواب شهرداری

اجاره خط واحد صنفی

فتوکپی از هر سه صفحه شناسنامه

فتوکپی کارت ملی

فتوکپی کارتپایان خدمت

دو قطعه عکس

پرداخت فیش 50 هزارتومانی آموزش اصناف